bootstrap table
Poradenství

Egidas s.r.o.

daňové poradenství

daňově administrativní záležitosti

zastupování klienta
podávání daňových přiznání v řádném termínu, zajištění odkladu
zpracování platebních kalendářů daní a záloh
vyřizování korespondence a žádostí, daňové registrace, atd.

dohled daňového poradce v průběhu zdaňovacího období

- konzultace a řešení otázek zdanění majetku a příjmů

zdanění převodu, prodeje a darování majetku a věcí
zdanění jednotlivých druhů příjmů
daňové povinnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti
otázky zajištění a srážky daně

- doporučení, rozbory a definování daňových povinností
- konzultace při zatřídění majetku a služeb
- posouzení sporných řešení a získání stanovisek příslušných orgánů
- zpracování přiznání daňových přiznání a hlášení

účetní a metodické poradenství

- podpora a dohled při vedení účetnictví
- doporučení a metodika účtování
- uplatnění direktiv EU a mezinárodních účetních standardů
- příprava firmy na audit účetní závěrky
- zajištění externího auditu firmy

právní poradenství

-právní zastoupení klienta
-právní rozbory ze všech oblastí práva (obchodní, občanské, pracovní, správní, atd.)
-konzultace a návrh úpravy smluvních vztahů
-návrh vhodné formy zajištění závazků
-podpora při řešení sporů a vymáhání pohledávek

ekonomické a organizační poradenství

- podpora při organizaci, řízení a strategii firem
- zpracování vnitřních pravidel a směrnic
- návrh vnitřních kontrolních systémů a mechanismů
- uplatnění prvků interního auditu
- poradenství při finančním řízení firem

personální a mzdové

- příprava a zpracování příslušných dokumentů a formulářů
- podpora a zajištění organizace výběrových řízení
- efektivnost a optimalizace pracovních postupů
- návrh opatření, reorganizace pracovních míst a sil zaměstnanců

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Finanční řízení a analýza

- zpracování podnikatelských záměrů a projektů

- zpracování podkladů pro poskytnutí úvěru bankou

- financování pomocí dluhu a rizikového kapitálu

- komplexní posouzení kvality zajištěných pohledávek

- komplexní audit úvěrových pohledávek

- zhodnocení finanční situace pomocí ukazatelů

- optimalizace kapitálové struktury

- zpracování a řízení cash flow

- řízení likvidity podniku

- využití nástrojů řízení - controling, logistika

- poskytování finančních výpomocí a podnikatelských půjček

- směnečné operace (forfaiting)

- operace s pohledávkami (postoupení, zápočty, správa, realizace úhrad, factoring, kapitalizace)

- operace ze závazky (přistoupení, převzetí, zápočty)

- přijímání finančních výpomocí a podnikatelských půjček

Zabezpečení všech souvisejících činností:
- informace o bankovních produktech

- příprava a kompletace podkladů, zpracování žádosti, propočty  bonity

- komunikace s bankou a všemi zúčastněnými stranami

- vyřízení všech souvisejících dokumentů (smlouvy, katastr)

- poradenství včetně právních služeb

Corporate finance a krizové řízení

Corporate finance a krizové řízení

Corporate finance:

analýza hospodářské situace (due diligence)
stanovení hodnoty podniku a oceňování pohledávek
průzkum možností za účelem převzetí společnosti
správa movitého a nemovitého majetku
zpracování forezního auditu
poradenství a realizace restrukturalizačních a revitalizačních projektů
poradenství v oblasti nemovitostního zajištění pohledávek
majetkové účasti (odkupy podílů, akcií)
doporučení a podpora při využití nástrojů krizového řízení
příprava a realizace likvidace podniku
provádění transformace, spojování a slučování podniků jako možnosti řešení krizové situace

Likvidace společnosti:

spolupráce a metodická podpora při činnosti insolvenčního správce a likvidátora
konzultace problémových okruhů a právní stanoviska
kompletace nutných podkladů, vypracování rozboru stavu společnosti, návrh opatření a doporučení pro další rozhodování
řešení otázky zpeněžení majetkových složek a pohledávek
podpora při řízení společnosti v krizové situaci
výběr a zhodnocení spolupráce se soukromými exekutory
likvidace společnosti od A do Z